Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste, päivitetty 7.2.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Salon Konepaja Oy, Kalkkitie 4, 24280 Salo.

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Simo Halonen, 040 018 0797, simo.halonen@salonkonepaja.fi

3. Rekisterin sisältö

Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihimme, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn.
Rekisteri asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista sisältää seuraavat henkilötiedot, jotka ovat tarpeellisia asiaankuuluvien ja kohdennettujen viestien ja toimintojen laatimiseksi, kuten nimi, sähköpostiosite, puhelinnumero, henkilön tehtävänimike, osoite, tarjous/tilaustiedot, laskutustiedot sekä suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot.

4. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään, lomakkeiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

5. Rekisterin tarkoitus ja tietojen keräämisen sekä käsittelyn peruste.

Käyttötarkoitukset (ja suluissa oikeusperusteet) henkilötietojen käsittelylle ovat:

  • rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito (oikeutettu etu)
  • sopimusten täytäntöönpano, tilausten käsittelyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttäminen (sopimussuhde tai sen valmistelu)
  • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen (sopimussuhde tai sen valmistelu, oikeutettu etu)
  • laskutus, luottopäätökset ja saatavien perintä (oikeutettu etu)
  • mainonta ja tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen suorittaminen (oikeutettu etu)
  • suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi (oikeutettu etu, suostumus)
  • rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanin yhteistyön ja toimitussuhteen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen (oikeutettu etu)
  • takuu- ja virhevastuuasioiden hoitaminen sekä reklamaatioiden käsittely ja oikeudenkäynti- ja viranomaismenettelyiden hoitaminen (lakisääteisen velvoitteen noudattaminen)
  • väärinkäytösten estäminen ja niiden tutkinta, sekä tietoturvan, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden varmistaminen (lakisääteinen velvollisuus, oikeutettu etu)

lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen esim. kirjanpitolain perusteella (lakisääteinen velvollisuus) Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.
Annamme pyynnöstä lisätietoja oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli rekisterinpitäjä on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme käsitellä osia rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella silloin, kun käsittelyä hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tässä tietosuojaselosteessa määritelty henkilötietojen käsittelyn tarkoitus vaatii huomioon ottaen säilytysajat, jotka määritellään sovellettavassa lainsäädännössä ja asetuksissa, kuten kirjanpito- ja verolainsäädännössä ja -asetuksissa. Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietoja aktiivisen asiakassuhteen ja takuun ajan. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kuuden vuoden kuluttua siitä, kun käsittelyn tarve on päättynyt.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei rekisterin henkilötietojen käsittelyssä käytetä.

11. Oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja mahdollisesta henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilölle. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä voi myös oikeus pyytää tietojen poistamista, oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Kuitenkin sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tietosuojaselosteessa määriteltyjen sopimusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.